Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET ØVRE HAVSTAD

Husordensreglene er til for at alle i fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives

 

HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET ØVRE HAVSTAD Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.09.05

Sist endret av generalforsamlingen 26.05.2011.

Ajourført av styret 12.11.2015

Husordensreglene er til for at alle i fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives her. I tilfelle at noen likevel gjør seg skyldig i overtredelse av husordensreglene og eventuelle tillegg til disse, er dette å betrakte som vesentlig mislighold, se vedtektene kapitel 6. Det vises ellers til vedtektene, § 4-1, boretten, og § 5, vedlikehold.

ANSVAR OG OMFANG:

 

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg på borettslagets område. Hver enkelt andelseier/bruker er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer og besøkende gjøres kjent med reglene og overholder disse.

GENERELL INFORMASJON.

 

Ved siden av husordensreglene vises til egen informasjon på vår hjemmeside www.ovrehavstad.no. Ta kontakt med borettslagets styre eller vaktmester ved spørsmål utover dette.

 

RO OG ORDEN

Unngå unødig støy i leilighet (inkl. balkong), trapper og ganger i huset og utenfor naboens vinduer og balkong. Arbeid som medfører sjenerende støy, banking, boring, sliping m.m., må ikke foregå på søndager og helligdager og mellom kl. 2200 og 0700 på hverdager.

 

FELLESANLEGG - LEKEPLASSER

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører laget - og dermed beboerne - unødvendige omkostninger. Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter. Hjelp til å holde det ryddig på fellesarealet.

 

KJØRING OG PARKERING.

Borettslaget har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy. Kjøring og parkering på grøntarealer, bak- og kortsiden av blokkene og gang- og sykkelveier er ikke tillatt. For å sikre parkeringsplasser nok til alle skal garasje benyttes. Lastebiler, campingvogner, bobiler og tilhengere tillates ikke fast parkert på borettslagets område. Langtidsparkering av kjøretøy tillates heller ikke. Feilparkerte og/eller avskiltede kjøretøy blir uten varsel tauet bort på eiers regning. Tomgangskjøring skal ikke forekomme.

 

GARASJE.

Påse at garasjeporten alltid er lukket. Ved tyveri/innbrudd fra åpen garasje vil vedkommende som ikke har lukket, kunne bli økonomisk ansvarlig. Se porten når du åpner og lukker den. Det er ikke lov til å sette opp fysisk sperre mellom garasjeplassene. På grunn av brannfare er det forbudt å oppbevare flyktige og brennbare væsker i garasjen.

 

HENSETTING AV GJENSTANDER.

Borettslagets område skal være fritt for private gjenstander av enhver art. Gjelder også hukene.

 

SYKKEL-/KLESTØRKEBOD. Boden kan benyttes til å oppbevare sykler, akebrett og barnevogner. Det er ikke anledning til å lagre slikt som møbler, annet innbo, bilhjul o.l. der.

 

OPPGANGER.

Trappeløpet skal til enhver tid være åpent for fri ferdsel: bl.a. for ambulanse-, brann- og renholdspersonell. Det er derfor ikke tillatt å oppbevare barnevogner, ski, sykler, redskaper o.l. i trapperom eller i ganger.

 

DØRER.

Dører i sokkel skal være låst hele døgnet. Hvis alle i en oppgang er enige om en annen løsning, kan denne avtales internt. Ytterdører skal likevel være låst senest kl. 2200. Dører til boder og kjellere skal alltid være låst.

 

RENHOLD.

Rengjøring av indre fellesarealer/oppganger blir utført av rengjøringsbyrå. AVFALL. Alt avfall skal kildesorteres og legges i rett beholder i søppelskurene. Spesialavfall plasseres i fast oppstilt miljøstasjon ved traktorgarasjen. Følg alle oppslag nøye. Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek. Gjenbruksstasjon for større mengder avfall er etablert på Heggstadmoen. Elektriske artikler kan også leveres direkte til forhandlere. Avfallscontainer utsettes ved traktorgarasjen tre ganger i året, samt ved behov. DYREHOLD. Andelseier/bruker skal søke styret om tillatelse ved anskaffelse av husdyr, vedtektenes § 4-1 punkt 5. Det søkes på eget skjema. Reglene for dyrehold finnes på dette skjemaet. Det er ikke tillatt å mate dyr og fugler utendørs fordi matrester kan trekke rotter og mus til husene.

 

BRUK AV LEILIGHETEN.

Avtrekksventiler på kjøkken, bad, toalett, vaskerom og bod skal holdes åpne. Dette for å unngå kondens og mugg- og andre soppdannelser. Det skal være god gjennomlufting av leiligheten. Ventil over vinduer bør være åpen. Kortvarig utlufting gjennom balkongdør og vinduer anbefales. Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær i den kalde årstida, slik at vannog avløpsrør ikke blir frostskadet. Balkong og vinduer skal ikke benyttes til lufting av matter/tepper. Montering av avtrekksvifte på kjøkken mot yttervegg eller eksisterende ventilasjonsanlegg er ikke tillatt. Det kan benyttes resirkuleringsvifte med kullfilter. Det er ikke tillatt å ta hull på yttervegg. BADEROM,

 

TOALETT, KRANER OG VANNRØR.

(Se vedtektene, § 5-1.) Andelseier/bruker er ansvarlig i tilfelle uforsiktig omgang med vann. På toalettene skal det kun benyttes toalettpapir, uvedkommende ting må ikke kastes i toalettskåla. Dette kan føre til at bruker får omkostninger med å stake opp. Kondens på sisternen skyldes vanligvis dårlig lufting. Dette kan unngåes ved at døra settes på gløtt. Ved vannavstenging i forbindelse med oppussing, vedlikehold etc. må andelseier/bruker varsle alle beboere i oppgangen.

 

PARABOLER/ANTENNER, VARMEPUMPER ETC.

Det er ikke tillatt å installere slikt utstyr idet det bl.a. ville føre til forandring av husfasaden. Bruk av kullgrill på balkongen er ikke tillatt p.g.a. brannfare.

 

SKADEDYR.

Andelseier/bruker må straks melde fra til borettslaget hvis det oppdages skadedyr innenfor andelen. Bruker må for egen regning sørge for desinfisering, eller borettslaget iverksetter dette for brukers regning.